Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.

Spelregels en voorwaarden van de ABF Actie

SPELREGELS

Inschrijving

 • U kunt u inschrijven tot 16.00 uur op 7 februari 2019.
 • U kunt zicht inschrijven via www.abfbv.nl/abf-actie/
 • U moet minimaal een leeftijd hebben van 18 jaar.

Wanneer is de gratis asbestherkenningstraining?

 • De training wordt gegeven op 14 februari 2019 in het pand gelegen aan de Alde Buorren 19 te Sexbierum.
 • De training vangt aan om 8.30 uur en eindigt 12.30 uur.

Verloting

 • Uit alle inschrijvingen loten wij 10 deelnemers.

Berichtgeving

 • Op 11 februari 2019 zullen wij alle inschrijvers e-mailen.

Gegevens

 • De inschrijvers die zijn ingeloot voor de training ontvangen op 11 februari 2019 een uitnodiging en meer informatie betreffende de training.

Alvast bedankt voor uw inschrijving en misschien tot donderdag 14 februari 2019!

 

Met vriendelijke groet,

Team ABF

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemene Bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de met ons gesloten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen.
 2. Enige verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedingen- of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Overeenkomsten gesloten met niet in het handelsregister geregistreerde personen binden ons niet.
 4. De onderhavige algemene voorwaarden vervangen alle eventuele andere voorwaarden.

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour hebben ontvangen of op het moment dat wij zijn gestart met de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 3. Prijzen

 1. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af kantoor, waaronder wordt verstaan: ons kantoor te Sexbierum.
 2. Alle prijzen zijn exclusief: BTW, eventuele andere heffingen of belastingen, kosten van transport, verpakking of verzekering.
 3. Indien na het doen van een aanbieding, c.q. het sluiten van een overeenkomst een of meer kostprijsfactoren hoger uitvallen of valutakoersen duurder werden zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 4. Indien op grond van het voorgaande de aanvankelijk overeengekomen prijs met meer dan 15% wordt verhoogd heeft opdrachtgever, binnen 7 dagen nadat wij opdrachtgever schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van de verhoging, het recht de overeenkomst buiten rechte te ontbinden middels aangetekend schrijven.
 5. In het voorkomende geval dat wij geen kosten berekenen aan opdrachtgever dient deze wel eventuele werkbonnen voor akkoord af te tekenen.

Artikel 4. Levertijd en (op)levering

 1. De levertijd – gebaseerd op de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande omstandigheden en uitgaande van tijdige levering van de benodigde materialen en zaken – wordt door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar geldt uitdrukkelijk niet als fatale termijn.
 2. Zaken gelden als geleverd, wanneer deze ter verzending gereed zijn.
 3. Indien werkzaamheden voor een gedeelte gereed zijn kunnen wij kiezen dit gedeelte onmiddellijk (op) te leveren en te factureren dan wel daarmee te wachten tot het gehele werk gereed is.
 4. Bij vertraging in de opgegeven levertijd wordt deze met een zodanige periode verlengd, als alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 5. Indien opdrachtgever een bestelling op termijn plaatst dient opdrachtgever binnen die termijn daadwerkelijk af te nemen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn kosten in rekening te brengen, onverminderd enig ander recht dat ons alsdan toekomt.
 6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichting tot betaling, voortvloeiende uit enige met onze gesloten overeenkomst, hebben wij het recht onze verplichtingen op te schorten totdat is betaald, onverminderd de overige rechten die ons uit dien hoofde alsdan toekomen.
 7. Overschrijding van de levertijd met een termijn van minder dan 31 dagen geeft opdrachtgever niet het recht op opschorting of niet nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, noch op schadevergoeding.
 8. Overschrijding van de levertijd met een termijn van 31 dagen of meer mits na aangetekend schriftelijke sommatie tot nakoming geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst buiten rechte te ontbinden.

Artikel 6. Producten en diensten

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens welke hij aan ons verstrekt ten behoeve van de uitvoering van onze werkzaamheden. Wanneer de verstrekte gegevens niet correct blijken hebben wij het recht op schadeloosstelling of aanvullende betaling.
 2. Door onze vermelde gegevens zoals maten, gewichten, aantallen, samenstelling en andere technische specificaties in afbeeldingen, tekeningen, berekeningen e.d. zijn niet bindend.
 3. Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen, daar waar dat naar ons oordeel de kwaliteit van ons product ten goede komt.

Artikel 7. Risico

 1. Het risico van schade of breuk van ons ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken, waaraan of waarmee een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Uitvoering

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat wij onze werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren bij gebreke waarvan de schade die daar direct of indirect uit voortvloeit voor rekening is van opdrachtgever, die ons om dat geval terzake van schade aan lijf of zaken van derden vrijwaart.
 2. Wij zijn niet gebonden aan voorschriften die zonder voorafgaand overleg met ons zijn vastgesteld.

Artikel 9. Meerwerk

 1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons meer wordt gepresteerd dan uitdrukkelijk is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 2. Meerwerk wordt berekend op basis van de tussen partijen overeengekomen prijzen. Wanneer dit geen uitkomst biedt, geschiedt berekening op basis van de prijzen zoals die gelden op de datum dat de werkzaamheden zijn verricht of hadden moeten zijn verricht.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het uit hoofde van de overeenkomst geleverde gaat eerst op opdrachtgever over, nadat al onze vorderingen op de opdrachtgever, integraal zijn voldaan.
 2. Alle kosten en schade gedurende de periode dat het eigendom nog niet is overgegaan, komen ten laste van de opdrachtgever.
 3. Wij zijn te allen tijde bevoegd onze eigendommen terug te nemen, in het bijzonder indien opdrachtgever niet (tijdig) betaalt, dan wel niet in staat is om te betalen. Het na terugnemen nog resterende deel van onze vordering dient opdrachtgever onverwijld te voldoen.

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling van de factuur vindt plaats binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de factuur 30 dagen na de factuurdatum onbetaald is gebleven, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het factuurbedrag inclusief BTW.
 3. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking op een door ons aangewezen rekening.
 4. Wij hebben te allen tijde het recht te verlangen dat opdrachtgever zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, en in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet voldoening aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van ons geeft ons het recht de koopprijs onmiddellijk integraal op te eisen.
 5. Wij hebben eveneens het recht een openstaand bedrag onmiddellijk op te eisen, in geval van faillissement van de opdrachtgever, surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens eigendommen, beslag op goederen of liquidatie van diens onderneming.

Artikel 12. Tekeningen, berekeningen, kwaliteitshandboeken, etc.

 1. De door ons uitgebrachte aanbieding, de door ons vervaardigde of verstrekte of gebruikte tekeningen, berekeningen, kostenbegrotingen, beschrijvingen, schema’s, modellen en kwaliteitshandboeken blijven ons eigendom. Opdrachtgever staat er voor in dat gegevens betreffende de door ons gebezigde methodes niet zonder onze schriftelijke toestemming gekopieerd worden, aan derden worden bekend gemaakt, of anderszins worden gebruikt. Wij kunnen te allen tijde teruggave van deze stukken verlangen.

Artikel 13. Klachten

 1. Tenzij door opdrachtgever uitdrukkelijk bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door ons zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.
 2. Ondanks de zorgvuldige wijze van voorbereiding en uitvoering van asbestinventarisatie kan nimmer worden gegarandeerd dat alle asbesthoudende materialen zijn geïnventariseerd; opdrachtgever behoudt bij renovatie/sloop steeds een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestaan van asbestbronnen. In het inventarisatierapport benoemen wij steeds de niet door ons onderzochte gedeelten.
 3. Opdrachtgever is gehouden binnen 8 dagen nadat hem een beweerdelijk gebrek bekend is geworden schriftelijk bij ons te reclameren. Bij overschrijding van deze termijn zal opdrachtgever geen rechten meer jegens ons kunnen doen gelden.
 4. Indien wij een tijdig ingediende klacht erkennen zullen wij, binnen een redelijke termijn, opnieuw een soortgelijk product leveren dan wel het gebrek in een geleverde dienst of advies herstellen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden in geval van toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad aan onze zijde slechts de daardoor veroorzaakte directe schade doch tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de oorspronkelijke waarde van het product en/of de opdracht met een maximum van € 25.000,= exclusief BTW. In geval van verzekerde schade nooit meer dan het door verzekeraar uitgekeerde bedrag.
 2. Indien zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming opdrachtgever derden werkzaamheden heeft laten verrichten wordt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen of daardoor ontstane schade aanvaard.
 3. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 4. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden bij gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens;
 5. overschrijding van de levertijd;
 6. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons ingesteld.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan ons toe te rekenen omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, daaronder begrepen: oorlog, staat van beleg, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportproblemen, beslaglegging, ziekte van uitvoerend personeel, brand, epidemieën, quarantaine, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, alsmede onvolledig, niet (tijdig) nakomen door onze toeleveranciers, belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering van uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een daartoe strekkende aangetekende brief, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.
 2. Na ontbinding, bedoeld in het vorige lid, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het evenredig verschuldigde en het tot zich nemen van zaken, waarop de overeenkomst nog betrekking heeft, bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan.
 3. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of bereid is aan zijn contractuele verplichting jegens ons te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder wordt begrepen de overdracht van – een belangrijk deel van – zijn vorderingen, zijn wij gerechtigd om zonder in gebreke stelling onze verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst op te schorten en/of zonder rechtelijke tussenkomst deze overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding gehouden zullen zijn.
 1. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ontslaat opdrachtgever niet van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens ons.

Artikel 17. Kosten

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke wij genoodzaakt worden te maken ter incasso van openstaande facturen, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 18. Geschillen

 1. Alle geschillen tussen partijen uit hoofde van deze overeenkomst of die ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, die een uitvloeisel zijn van deze overeenkomst, uitgaande boven een bedrag van € 5.000,= worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.