Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Wijzigingen schema asbest­inventarisatie per 1 april 2019

Wijzigingen schema asbest­inventarisatie per 1 april 2019

Geplaatst op 29 maart 2019

Voorbereiding en melding asbestinventarisatie

De meldingstermijn wordt teruggebracht van twee werkdagen naar één werkdag. Tevens is bepaald wanneer die meldingstermijn van één werkdag niet geldt. Spoedeisende werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een lekkend riool in een woning of spoedeisend herstel van een procesinstallatie, kunnen per direct worden aangevangen, mits deze vooraf worden gemeld. Er zijn spoedeisende werkzaamheden die geen calamiteit zijn, maar die wel een korte meldingstermijn noodzakelijk maken. In het asbestinventarisatierapport moet vervolgens worden aangegeven wat de noodzaak is voor een spoedinventarisatie.

Toepassingen onder een asbestdak

asbesthoudend dakbeschot op sporenkap

Indien bij de asbestinventarisatie hechtgebonden asbesthoudende toepassingen of restanten hiervan zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte die ligt onder een asbesthoudend dak bestaande uit golfplaten of dakbeschot en deze toepassingen na het verwijderen van dat dak volledig en in direct contact staan met de open lucht, mogen deze toepassingen in het inventarisatierapport onder de verwijderingstechniek openluchtcondities gerapporteerd worden mits:
a. de toepassingen los liggen of door middel van demontage te verwijderen zijn, waarbij breuk van de asbesttoepassing wordt voorkomen; en
b. in het inventarisatierapport is aangegeven dat voorafgaand aan de verwijdering van deze toepassingen onder openluchtcondities het asbesthoudende dak geheel verwijderd moet zijn.

Dit artikel is toegevoegd omdat in de uitvoeringspraktijk onduidelijkheid was over het saneren van asbesttoepassingen in een binnensituatie in geval ook het bovenliggende asbestdak zou worden verwijderd. De vooronderstelling was dat dit volgtijdelijk moest gebeuren waarbij het binnengelegen asbest eerst, middels het bouwen van een containment, moest worden verwijderd voordat het dak mocht worden gesaneerd. Het uitgangspunt van dit artikel is dat asbesttoepassingen die direct onder het te verwijderen dak zijn gelegen mogen worden gerapporteerd in het asbestinventarisatierapport als toepassingen die met verwijderingstechnieken onder openluchtcondities kunnen worden verwijderd. Voorwaarde daarbij is wel dat het asbestdak, voorafgaand aan de verwijdering van de direct daaronder gelegen asbesttoepassingen, is verwijderd. Verder moeten de onder het asbestdak gelegen asbesttoepassingen worden verwijderd zonder dat veel vezels kunnen vrijkomen. Dat betekent dat het hechtgebonden asbesttoepassingen moet betreffen die los liggen of die via demontage te verwijderen zijn waarbij breuk wordt voorkomen.

Binnen of buiten sanering?

Indien bij de asbestinventarisatie hechtgebonden asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte waarbij ten minste één gevel geheel of gedeeltelijk open is, mogen deze hechtgebonden asbesthoudende toepassingen in het inventarisatierapport onder de verwijderingstechniek openluchtcondities gerapporteerd worden mits:
a. de diepte van de ruimte, gezien vanaf de open gevel, minder dan 50% bedraagt van de breedte van de ruimte;
b. het oppervlak van de opening in deze open gevel ten minste 50% daarvan bedraagt; en
c. de opening niet mag zijn aangebracht met als doel om een openluchtsituatie te creëren.

Dit artikel is toegevoegd omdat in de praktijk de vraag opkwam wat moet worden verstaan onder een binnen- en buitensituatie, of een ‘openluchtsituatie’. Dit is van belang in verband met de mogelijkheid om in het asbestinventarisatierapport onder ‘openluchtcondities’ te mogen rapporteren. Of van een openluchtsituatie sprake is was bijvoorbeeld in geval van een sanering van een asbesttoepassing van een balkon of een galerij niet duidelijk. De nu opgenomen tekst vult dit nader in door een balkon of galerij te omschrijven als een gevel die geheel of gedeeltelijk open is en de afmetingen ervan te koppelen aan de ruimte waar deze deel van uit maakt. Ook is bepaald dat het bouwwerk niet mag worden aangepast met als enig doel om de ruimte te kunnen laten voldoen aan de eisen aan afmetingen die zouden leiden tot een definitie als openluchtsituatie.

Aanvullend onderzoek

Correcties op of toevoegingen aan het asbestinventarisatierapport die plaatsvinden na ondertekening van het asbestinventarisatierapport worden verwerkt en onderbouwd in een herzien asbestinventarisatierapport waarin is aangegeven welke toepassingen nog aanwezig zijn en welke reeds verwijderd zijn en dat wordt opnieuw ondertekend door een technisch eindverantwoordelijke.
Indien correcties op of toevoegingen aan het asbestinventarisatierapport vooraf zijn gegaan door een bezoek aan de projectlocatie moet het rapport de situatie weergeven die op het moment van dit bezoek is aangetroffen.
In deze 2 samenhangende artikelen is opgenomen dat wanneer er wijzigingen aan de rapportage dienen te worden gemaakt waarvoor het noodzakelijk is de locatie opnieuw te bezoeken, er dient te worden aangegeven welke toepassingen nog aanwezig zijn en welke reeds verwijderd zijn.
Indien er enkel een administratieve wijziging van de rapportage plaatsvind, waarbij geen bezoek aan de locatie noodzakelijk is, vervalt deze eis.

Verwerking LAVS, 10 dagen de tijd

Verder is opgenomen dat het asbestinventarisatierapport integraal, binnen 10 werkdagen na dagtekening, moet worden ingevoerd en opgeslagen in LAVS.