Types asbestonderzoek

Types asbestonderzoek

De SC540-certificatie maakt onderscheid tussen verschillende types asbestonderzoek, te weten Type A, Type B, Type 0 en Type G.

Type A asbestonderzoek

asbesthoudend dakbeschot op sporenkap
asbesthoudend dakbeschot

Een type A asbestonderzoek omvat het volledig inventariseren van direct waarneembare asbesthoudende of asbest besmette producten met gebruik van handgereedschap zonder of met licht destructief onderzoek. Dit onderzoek is geschikt voor het indienen van een sloopmelding. Het asbestinventarisatierapport type A dient als leidraad voor de verwijderaar.

Type B asbestonderzoek

Hechtgebonden toepassingEen type B onderzoek bevat een inventarisatie na destructief onderzoek bij redelijk vermoeden van niet direct waarneembare asbesthoudende bronnen, zoals omschreven in een type A onderzoek. Een type B onderzoek vormt een aanvulling op een type A onderzoek. Een type B onderzoek wordt vaak vlak voor een totaalsloop uitgevoerd.

Type 0 asbestonderzoek

Een type 0 onderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er een blootstellingsrisico aan asbest is in een gebouw dat nog in gebruik is. Dit onderzoek is niet geschikt voor het aanvragen van een sloopmelding.

Type G asbestonderzoek

Een type G onderzoek is een uitbreiding op een volledig type A onderzoek. Een type G onderzoek is een risicobeoordeling met betrekking tot de gebruikssituatie en daaruit voortvloeiend het opstellen van een asbestbeheersplan. In het asbestbeheersplan staat omschreven hoe met asbesthoudende materialen moet worden omgegaan wanneer men ervoor kiest deze materialen te laten zitten.